Gianca &
Scott Henderson

Gianca &
Mike Stern

Gianca &
Mike Stern


Gianca &
Danny Gottlieb

Gianca &
Joe Diorio

Gianca &
Audio2

Teatro S.Carlo
Napoli


Teatro S.Carlo
Napoli